Riskkartläggning

Castellum gör årligen en riskkartläggning där bolagets alla risker bedöms utifrån sannolikhet, påverkan, prioritet och utveckling. En vägning av sannolikhet och påverkan blir sedan vår riskbedömning. Riskerna analyseras på kort och medellång sikt för en period om upp till 10 år. Under de senaste åren har även Castellum arbetat med att analysera olika framtida klimatrelaterade risker och möjligheter på längre sikt, fram till år 2050. För att underlätta riskhanteringen har Castellum valt att klassificera riskerna i följande kategorier:

Regulatoriska risker

Risker till följd av påverkan av externa faktorer och händelser samt risker kopplat till lagar och regler.

Operationella risker

Risker förknippade med den löpande förvaltningen av Castellums fastigheter.

Finansiella risker

Risker i Castellums finansiering och rapportering.

Hållbarhetsrisker

Risker förknippade med miljö, socialt ansvar och/eller ansvarsrisker men också våra medarbetare och människor i och omkring våra fastigheter.

Närbild på en lampa i ett mötesrum.

Relaterat