Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
114,15 SEK 0,03% 2,80 SEK
Högst:
140,20 SEK
Lägst:
90,60 SEK

Castellums bolagsstämma

Vid bolagets ordinarie bolagsstämma (årsstämman) som hålls under första halvåret efter utgången av varje räkenskapsår väljs bolagets styrelse och revisor, vilka föreslås av en särskild av bolagsstämman utsedd valberedning. Bolagsstämman beslutar också om disposition av vinstmedel, fastställande av årsredovisning, arvodering av bolagets styrelse och revisor, i förekommande fall riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ändringar i bolagsordningen, samt övriga viktiga frågor.

Till grund för bolagsstämmans kompetens och arbete ligger främst den svenska aktiebolagslagen samt den av bolagsstämman antagna bolagsordningen. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Information om att kallelse har skett annonseras i Dagens industri. Bolaget ska senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet offentliggöra när och på vilken ort årsstämman kommer att hållas. Kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Aktieägare som inte kan delta på stämman personligen får företrädas av ombud med fullmakt. I samband med offentliggörandet av kallelsen lämnas information om formerna för bolagsstämman samt tid och instruktioner för anmälan till bolagsstämman.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Castellum tillhanda minst sju veckor före bolagsstämman, eller i sådan tid att ärendet kan införas i kallelsen.

Vad gäller förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen och där det inte följer av lag att förslag måste framläggas viss tid i förväg, har aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls (inklusive under bolagsstämman).

Av dagordningen för bolagsstämman följer vilka ärenden som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot alternativt avstår från att rösta i frågan. Alla aktieägare har vidare rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på bolagsstämman ställa frågor till styrelsen och vd om de ärenden som tas upp på bolagsstämman och bolagets förhållanden till annat koncernföretag samt vid årsstämman ställa frågor om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Relaterat