Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
111,35 SEK 0,03% 3,45 SEK
Högst:
140,20 SEK
Lägst:
90,60 SEK

Ersättningsriktlinjer

Följande dokument innehåller riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2022.

Ersättningsrapport

Följande dokument innehåller styrelsens ersättningsrapport som antogs av årsstämman 2023.

Incitamentsprogram

Utformningen av Castellums incitamentsprogram tar sin utgångspunkt i målsättningen att sammanlänka koncernledningens intressen med aktieägarnas intressen genom att de ledande befattningshavarna också är aktieägare i Castellum samt att öka andelen av den totala ersättningen som är kopplad till koncernens utveckling.

Castellum har för närvarande två pågående resultat- och aktiekursbaserade incitamentsprogram. Ett program gäller för perioden 2020-2023 och ett program gäller för perioden 2022-2024 med rullande påföljande treårsperioder med start årsvis.

Incitamentsprogrammet för 2020-2023 består av två delar, en del som baseras på varje års resultat och utfallet av individuellt målsatta faktorer (“STI”) samt en del som baseras på Castellumaktiens totalavkastning över en treårsperiod (“LTI”).

  •        STI som består av en resultatrelaterad del som baseras på utfallet av förvaltningsresultatet jämfört med föregående år samt på en helhetsbedömning av utvecklingen av vissa individuella faktorer. För fullt utfall krävs en 10-procentig årlig tillväxt av förvaltningsresultatet per aktie. Vid tillväxt i spannet 0–10% sker en linjär beräkning av incitamentet. Den resultatbaserade delen, som utbetalas som lön årsvis efter att bokslutet fastställts, kan maximalt uppgå till en halv årslön per år.

  •         LTI som består av en aktiekursrelaterad del som baseras på Castellumaktiens totalavkastning under en treårsperiod, såväl i nominella tal som jämfört med index för fastighetsaktier i Sverige, Eurozone och Storbritannien. För fullt utfall krävs dels att totalavkastningen uppgår till minst 50 % under perioden, dels att totalavkastningen överstiger indexutvecklingen med minst 5 procentenheter under perioden. Vid ett utfall i spannet 0–50 % respektive 0–5 %-enheter sker en linjär beräkning av incitamentet. Eventuell rörlig ersättning utbetalas som lön efter mätperioden juni 2020 – maj 2023. Den aktiekursrelaterade delen kan maximalt under treårsperioden uppgå till en och en halv årslön.

Befattningshavare som erhåller rörlig ersättning enligt incitamentsprogrammet förbinder sig att förvärva Castellumaktier för minst halva beloppet av utfallande rörlig ersättning efter skatt. Utfallande rörlig ersättning utbetalas som ej pensionsgrundande lön.

Aktuellt incitamentsprogram löper för den resultatbaserade delen för åren 2020-2022, och för den aktierelaterade delen för perioden juni 2020 till maj 2023.

Incitamentsprogrammet för 2022-2024 består av två delar, en del som baseras på varje års resultat och utfallet av individuellt målsatta faktorer för det aktuella året (”STI”) samt en aktiekursrelaterad del som baseras på Castellumaktiens totalavkastning över varje treårsperiod (”LTI”).

  •         STI som grundas på en jämförelse mellan det faktiska förvaltningsresultatet per aktie och ett uppställt resultatmål per aktie för aktuellt räkenskapsår samt på en helhetsbedömning av utvecklingen av vissa individuella faktorer. För fullt utfall krävs en 10-procentig årlig tillväxt av förvaltningsresultatet per aktie. Vid tillväxt i spannet 0–10% sker en linjär beräkning av incitamentet.

 

  •          LTI som består av en aktiekursrelaterad del som baseras på Castellumaktiens totalavkastning under en treårsperiod, såväl i nominella tal som jämfört med index för fastighetsaktier i Sverige. För fullt utfall krävs dels att totalavkastningen uppgår till minst 50 % under perioden, dels att totalavkastningen överstiger indexutvecklingen med minst 5 procentenheter under perioden. Vid ett utfall i spannet 0–50 % respektive 0–5 %-enheter sker en linjär beräkning av incitamentet. Eventuell rörlig ersättning utbetalas som lön efter mätperioden januari 2022 – december 2024. Den aktiekursrelaterade delen kan maximalt under treårsperioden uppgå till en halv årslön.

Befattningshavare som erhåller rörlig ersättning enligt incitamentsprogrammet förbinder sig att förvärva Castellumaktier för minst halva beloppet av utfallande rörlig ersättning efter skatt. Utfallande rörlig ersättning utbetalas som ej pensionsgrundande lön.

Aktuellt incitamentsprogram löper för den resultatbaserade delen för året 2023, och för den aktierelaterade delen för perioden januari 2022 till december 2024 därefter rullande påföljande perioder 2023-2025, 2024-2026 osv., till dess att styrelsen i Bolaget beslutar om annat.

Relaterat