Styrelse

Castellums styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. I nuläget består styrelsen av sju ordinarie ledamöter. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning med instruktioner om arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Uppgifterna avseende aktieinnehav avser förhållandet i början av april 2019. Aktieinnehavet omfattar eget, makas/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring. Samtliga styrelseledamöter är att anses som oberoende i förhållande till Castellum och dess bolagsledning respektive större aktieägare i Castellum.

Charlotte Strömberg

Charlotte Strömberg

Styrelseordförande sedan 2012

Född 1959, civilekonom Handelshögskolan, Stockholm. Ordförande i Castellums styrelse, ordförande i Ersättningsutskottet samt ledamot i Revisions- och finansutskottet.

Tidigare befattningar

VD nordiska verksamheten hos Jones Lang LaSalle, ledande befattningar inom investment banking hos Carnegie Investment Bank samt Alfred Berg (ABN AMRO).

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Clas Ohlson AB (publ), Kinnevik AB (publ), Sofina S.A. (noterat) och Skanska AB (publ). Ledamot i Aktiemarknadsnämnden.

Aktieinnehav: 17 000

Per Berggren

Per Berggren

Styrelseledamot sedan 2007

Född 1959, civilingenjör KTH och ekonomisk utbildning från Stockholms universitet. Styrelseledamot i Castellums styrelse, ledamot i Ersättningsutskottet.

Tidigare befattningar

VD i Hemsö Fastighets AB, VD i Jernhusen AB, affärsområdeschef i Fabege AB (publ), VD i Drott Kontor AB samt fastighetschef i Skanska Fastigheter Stockholm AB.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Fasticon Kompetens Holding AB, Slättö Förvaltning AB och SSM Holding AB.

Aktieinnehav: 4 500

Anna Karin Hatt

Anna Karin Hatt

Styrelseledamot sedan 2015

Född 1972, statsvetare Göteborg Universitet. VD och koncernchef LRF. Styrelseledamot i Castellums styrelse, ledamot i ersättningsutskottet.

Tidigare befattningar

It- och energiminister i svenska regeringen, statssekreterare vid Statsrådsberedningen, andra vice ordförande för Centerpartiet, stabschef för Centerpartiets partiledarstab, VD Didaktus Skolor AB, vVD Kind & Partners AB och VD i Almega AB.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i TRR Trygghetsrådet och Trygghetsfonden TSL.

Aktieinnehav: 1 325

Christer Jacobson

Christer Jacobson

Styrelseledamot sedan 2006

Född 1946, civilekonom DHS. Egen verksamhet i Bergsrådet Kapital AB. Styrelseledamot i Castellums styrelse

Tidigare befattningar

Börskommentator och marknadschef för Affärsvärlden samt analyschef och verkställande direktör i Alfred Berg-koncernen.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Global Challenges Foundation.

Aktieinnehav: 35 429

Christina Karlsson Kazeem

Christina Karlsson Kazeem

Styrelseledamot 2016

Född 1965, civilingenjör från KTH. Styrelseledamot i Castellums styrelse.

Tidigare befattningar

Styrelseordförande i Tomorrow China som är en del av kommunikationskoncernen H&H Group. VD i Hilanders AB. Kommunikationschef på Niscayah Group samt ledarpositioner inom Razorfish AB och Creuna AB. Arbete med stadsutveckling och exploatering på Stockholms Gatu- och Fastighetskontor.

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Creador AB och styrelseledamot i Tempest Security AB (publ).

Aktieinnehav: 350

Nina Linander

Nina Linander

Styrelseledamot sedan 2014

Född 1959, civilekonom Handelshögskolan Stockholm samt MBA från IMD, Lausanne, Schweiz. Styrelseledamot i Castellums styrelse, ordförande i revisions- och finansutskottet.

Tidigare befattningar

Grundare och partner i Stanton Chase International AB, chef koncernstab Finans på AB Electrolux (publ), ledarpositioner inom Vattenfall AB samt arbete inom corporate finance på olika investmentbanker i London.

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Awa Holding AB och styrelseledamot i Industrivärden AB (publ) och Telia Company AB (publ).

Aktieinnehav: 12 000

Johan Skoglund

Johan Skoglund

Styrelseledamot sedan 2010

Född 1962, civilingenjör KTH och civilingenjörsprogrammet, Handelshögskolan. VD och koncernchef JM AB (publ). Styrelseledamot i Castellums styrelse, ledamot i revisions- och finansutskottet.

Tidigare befattningar

Har arbetat sedan 1986 inom JM AB (publ) i olika befattningar.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Infranord AB, Mentor Sverige och Svenskt Näringsliv.

Aktieinnehav: 5 000