Gå till huvudinnehåll

2023-01-18 | 23:00

Återbrukat fasadtegel bygger delar av Blå Stjärnans Djursjukhus till nya höjder

Göteborg Hållbarhet

Visionsbild av fastigheten.

I Lackarebäck i Göteborg bygger Castellum en ny toppmodern lokal åt Blå Stjärnans Djursjukhus. När platsen förbereddes för det nya bygget revs en gammal fastighet, och nu blir stora delar av det fasadtegel som demonterades en del av den nya byggnaden. Vi pratade med Jacob Steen, VD på Brukspecialisten, om det hållbara återbruket av fasadtegel de jobbar med och som gjorts på Flöjelbergsgatan.

– Det finns naturligtvis väldigt stora mängder rivnings-tegel, och det behövs ett par hundra pall tegelsten till ett genomsnittligt byggprojekt. Så återbruk av fasadtegel behöver göras på en storskalig nivå, något vi är ensamma i Sverige med att göra i denna utsträckning. Dessutom är det en väldigt hållbar lösning. Räknar man på ett genomsnitt vet vi att det finns en reell skillnad som ligger på ungefär 96% minskning i klimatutsläpp när man jobbar med en återbrukad sten jämfört med en nytillverkad. Därför är det viktigt att få till en process med detta, precis som Castellum gjort här.

En hög med tegel.

Att arbeta med återbruk i alla led i byggprojekt blir vanligare och allt mer efterfrågat i branschen. Castellum har högt ställda hållbarhetsmål när det kommer till återbruk – något som bland annat tagit sig uttryck i arbetet med teglet i projektet i Lackarebäck. Castellum samarbetar med Brukspecialisten, som har ansvarat för testning, stöd i upphandling, pant-ersättning och såklart resning av teglet. Jacob berättar om hur Brukspecialisten idag säljer produkter och tjänster inom tegel och putsfasader storskaligt och hur efterfrågan ökat.

– En stor del av det vi gör handlar om att kunna ta vara på och renovera tegel- och putsfasader. Det är där ifrån vi kommer. Vi hjälper fastighetsägare med stöd inför renovering så att man kan bevara fasaderna, vilket är det ena benet vi står på, eller så återbrukas teglet så man kan bygga om eller bygga nytt. Och det är det andra benet vi står på – återbruksproduktion av svenskt rivningstegel. Och vi är väldigt lyhörda mot marknaden. Det finns självklart en tydlig efterfrågan på det återbrukade teglet, men framför allt ser vi ett väldigt stort behov av att öka och upprätthålla det cirkulära flödet från rivningar till återbruk, säger Jacob.

Porträtt av Jacob.

I Castellums projekt för Blå Stjärnan Djursjukhus är hållbarhetsmålen högt ställda; en certifiering enligt Miljöbyggnad Silver, solceller på taket och återbruk av bland annat tegel. Teglet kommer att användas i bland annat marktegelytor, stödmurar och murar till växtbäddar. Här har Brukspecialisten varit medverkande i processen tidigt.

– På Flöjelbergsgatan började vi med att undersöka teglet och dess kvalité. Vi har en kontrollprocess där vi testar allt tegel som ska komma till oss, ofta redan innan byggnaden ens rivs. När teglet på projektet var godkänt, påbörjades rivning och transport till oss för rensningen av stenarna så att det nu går att återanvända. Det finns projekt som detta där samma tegel återanvänds av samma kund igen, men det är även vanligt att vi tar emot från ett håll och säljer vidare till ett annat, fortsätter Jacob.

Och hur ser ni till att teglet håller den höga kvalité som krävs?

– Först och främst görs en okulär besiktning med ett 20-tal punkter där vi tittar på diverse materiella egenskaper, bland annat hur byggnaden är uppförd, om det är risk för att teglet faller långt vid nedmontering och liknande. Sedan får ett antal stenar åka på labb-testning för att efter komma tillbaka med ett protokoll. Dessutom CE-märker vi teglet, och där finns en upparbetad linje på EU-nivå att återbrukat tegel kan CE-märkas. Det är ganska lika krav på nytillverkat tegel som återbrukat tegel. Man vill ju så klart veta att det tegel som man sätter upp ska hålla i 100 år till. Det kommer en tredjepartsgranskare varje år som säkerställer att vi ska uppfylla alla krav för att CE-märka vår produkt, berättar Jacob.

Finns det någon tydlig utmaning med återbruk av fasadtegel?

– Hårt cementbruk! Här i Sverige blandade vi in en stor del cement i murbruket på 50- och 60-talet. Det var en utmaning att ta sig vidare från. Det blir väldigt hårt och var länge svårt att få bort från stenen på ett bra sätt. Men nu har vi en lösning för att få bort även hårt och cementrikt murbruk från tegelsten, inte bara mjukare kalkbruk. Det är just den typen av cementbaserat murbruk ni på Castellum har ute på Flöjelbergsgatan, avslutar Jacob.

Grävmaskin vid tegelhögar.

Castellum har höga ambitioner kring återbruk vid om- och nybyggnationer, med tydliga processer kring bl.a. inventering, design och projektering för återbruk samt demontering. Till 2030 ska återbruk och förnybart material vara betydande inslag i samtliga projekt och specifika mål sätts upp i respektive projekt.

– Först och främst handlar det om att inse återbrukets många fördelar och få med återbrukstänket så tidigt i processen som möjligt, säger Lovisa Martinsson, Hållbarhetsansvarig på Castellum.

Vill du veta mer om Castellums hållbarhetsmål?

Vill du veta mer om projektet Blå Stjärnan Djursjukhus?

Mer att läsa

2022-12-06

”Att gå från noll till något gör stor skillnad när det kommer till återbruk”

2022-11-29

Rekomo: ”Anledningen att handla av oss har gått från en prisfråga till en miljöfråga”

2023-04-20

En hållbar Rain Garden växer fram på Gateway Säve

2023-03-22

Castellum ser ljust på satsningar för energibesparing