GRI, EPRA och TCFD

Castellums hållbarhetstradition sträcker sig långt tillbaka i bolagets historia. Från grundandet har vi arbetat med energieffektivisering och certifieringar. Med tiden har hållbarhetsfrågan växt och fler perspektiv har adderats. På Castellum ser vi oss som en långsiktig samhällsbyggare. Mot den bakgrunden är strategin att ta hållbarhetsfrågorna på stort allvar både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Hållbarhetsarbete är integrerat i allt vi gör och en naturlig del i det dagliga arbetet.

För tredje gången har Castellum anpassat bolagets rapportering enligt rekommendationerna i TCFD:s ramverk för att beskriva hur vi strategiskt arbetar med klimatrelaterade risker och möjligheter. I nedanstående tabell beskrivs omfattningen av rapporteringen och sidhänvisningar görs till respektive område. Castellum redovisar dessutom sitt hållbarhetsarbete enligt GRI standards, nivå Core. Hänsyn har tagits till GRI:s branschspecifika tillägg för bygg- och fastighetssektorn.

Utgångspunkten för redovisningen är genomförd intressentdialog samt en väsentlighetsanalys. Redovisningen beskriver hur Castellumkoncernen arbetat med hållbarhetsfrågorna under 2021.

Castellum rapporterar för bolagets hållbarhetsnyckeltal utifrån EPRA:s (European Public Real Estate Associaton) senaste rekommendationer; Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, sBPR.

Elland, Filip

Chief Sustainability Officer Elland, Filip

Hållbarhetsnoter Läs mer om vår hållbarhetsrapportering i Årsredovisning 2021.