Bolagsstämma

Aktieägare har rätt att fatta beslut om Castellums angelägenheter på bolagsstämma. Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) hålls i Göteborg under första halvåret efter utgången av räkenskapsåret. På årsstämman utses styrelse och revisorer samt fattas beslut om bland annat ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet.

Årsstämma i Castellum AB (publ) ägde rum torsdagen den 19 mars 2020 i RunAn, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.